Armada

Centrum Doradztwa i Kształcenia

Bezpłatne konsultacje BHP

Wychodząc naprzeciw obowiązkom Pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzebom pracowników, firma ARMADA zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

  • Wykonywanie obowiązków inspektora BHP w zakładach pracy (zadania wykonywane w zakresie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. nr 109, poz.704, ze zmianami z dnia 2 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 246, poz. 2468),

  • Audyty w zakresie BHP (wykonywanie kompleksowych, problemowych i wycinkowych audytów w zakresie bhp),

  • Ekspertyzy BHP (przygotowanie opinii i ekspertyz ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy)

  • Ocena stopnia przystosowana użytkowanych maszyn do minimalnych wymagań BHP (sporządzanie ocen spełnienia wymogów pod katem przystosowania użytkowanych maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa),

  • Prowadzenie postępowań powypadkowych (prowadzenie postepowań, sporządzenie dokumentacji wypadkowej z wypadków przy pracy, z wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy oraz z wypadków w drodze do i z pracy oraz przygotowanie wniosków profilaktycznych),

  • Ocena ryzyka zawodowego (identyfikacja zagrożeń występujących w zakładzie pracy, szacowanie ryzyka, wskazanie sposobu obniżenia ryzyka początkowego udokumentowanie przeprowadzonej oceny, przeszkolenie personelu do aktualizacji ryzyka zawodowego),

  • Plany bioz w budownictwie (współudział w opracowaniu  planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wymaganych przy realizowaniu niektórych robot budowlanych)

  • Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót budowlanych (współudział w opracowywaniu procedur w zakresie bezpiecznego wykonywania robót budowlanych wymaganych przepisami prawa),

  • Procedury współdziałania (opracowywanie procedur określających sposób postępowania w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonują  pracę pracownicy zatrudniani przez różnych pracodawców),

  • Instrukcje i procedury bhp (opracowywanie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp,  procedur postępowania w sytuacjach szczególnego zagrożenia, sytuacjach szczególnie niebezpiecznych m.in. przy wykonywaniu prac  na wysokości, w kontakcie z substancjami i preparatami niebezpiecznymi itd.).
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Armada S.C.