Doradztwo

Doradztwo w zakresie Prawa Pracy

 • Konsultacje prawne w zakresie prawa pracy (usługa polega na konsultowaniu wprowadzanych przed przedsiębiorców wewnątrzzakładowych rozwiązań prawnych w problematyce prawa pracy. Atrakcyjność usługi jest ukierunkowana na eliminowanie często popełnianych błędów związanych z wprowadzaniem rozwiązań niedostosowanych do potrzeb zakładu pracy oraz generowaniem niepotrzebnych kosztów),
 • Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy (opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania, regulaminów organizacyjnych oraz innej , obowiązującej dokumentacji zakładowej ),
 • Ekspertyzy prawne (przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych w zakresie prawa pracy w sytuacji pojawienia się problemu trudnorozwiązywalnego),
 • Audyty prawne (ocena stanu przestrzegania przepisów prawa pracy w zakładzie pracy w oparciu o obowiązujący stan prawny).

Doradztwo w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 • Wykonywanie obowiązków inspektora BHP w zakładach pracy (zadania wykonywane w zakresie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. nr 109, poz.704, ze zmianami z dnia 2 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 246, poz. 2468),
 • Audyty w zakresie BHP (wykonywanie kompleksowych, problemowych i wycinkowych audytów w zakresie bhp),
 • Ekspertyzy BHP (przygotowanie opinii i ekspertyz ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy)
 • Ocena stopnia przystosowana użytkowanych maszyn do minimalnych wymagań BHP (sporządzanie ocen spełnienia wymogów pod katem przystosowania użytkowanych maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa),
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych (prowadzenie postepowań, sporządzenie dokumentacji wypadkowej z wypadków przy pracy, z wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy oraz z wypadków w drodze do i z pracy oraz przygotowanie wniosków profilaktycznych),
 • Ocena ryzyka zawodowego (identyfikacja zagrożeń występujących w zakładzie pracy, szacowanie ryzyka, wskazanie sposobu obniżenia ryzyka początkowego udokumentowanie przeprowadzonej oceny, przeszkolenie personelu do aktualizacji ryzyka zawodowego),
 • Plany bioz w budownictwie (współudział w opracowaniu planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wymaganych przy realizowaniu niektórych robot budowlanych)
 • Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót budowlanych (współudział w opracowywaniu procedur w zakresie bezpiecznego wykonywania robót budowlanych wymaganych przepisami prawa),
 • Procedury współdziałania (opracowywanie procedur określających sposób postępowania w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudniani przez różnych pracodawców),
 • Instrukcje i procedury bhp (opracowywanie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp, procedur postępowania w sytuacjach szczególnego zagrożenia, sytuacjach szczególnie niebezpiecznych m.in. przy wykonywaniu prac na wysokości, w kontakcie z substancjami i preparatami niebezpiecznymi itd.).

Doradztwo w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej

 • Audyty w zakresie ppoż. ( wykonywanie audytów przeciwpożarowych w zakładach pracy pod katem spełnienia obowiązujących przepisów, wskazanie nieprawidłowości, zagrożeń oraz środków profilaktycznych zmierzających do ich likwidacji),
 • Ekspertyzy, audyty ppoż. (wykonywanie ocen stanu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy, ekspertyz w zakresie spełnienia obowiązujących wymogów prawnych w zakresie zabezpieczenia obiektów pod kątem przeciwpożarowym wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych mających na celu likwidację stwierdzonych braków i zagrożeń),
 • Instrukcje i procedury ppoż. (opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów, planów ewakuacji, procedur dotyczących zabezpieczania prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, procedur postępowania w sytuacjach szczególnego zagrożenia wybuchowego lub pożarowego oraz),
 • Podręczny sprzęt ppoż. (wydanie opinii w zakresie potrzeb w podręcznym sprzęcie ppoż., w zależności od zagrożenia pożarowego obiektów i grup pożarów, określanie miejsc rozmieszczenia podręcznego sprzętu ppoż.),
 • Oznakowanie ppoż. i ewakuacyjne (wydanie opinii w zakresie potrzeb w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych, miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu, miejsc składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, wyposażanie obiektów w oznakowanie ewakuacyjne i ppoż. spełniające wymagania Polskich Norm).

Dane Firmy

Centrum Doradztwa i Kształcenia ARMADA S.C.

 • ul. Druckiego-Lubeckiego 1A, 71-656 Szczecin
 • NIP 852-23-76-582

Dane Kontaktowe

Biuro

Doradztwo

Szkolenia