Kursy i Szkolenia

Szkolenia z Prawa Pracy

Warsztaty z prawa pracy - zajęcia dedykowane

Szkolenie przygotowujące pracowników działów kadr oraz kadry kierowniczą różnych szczebli zarządzania zakładu pracy do prawidłowego stosowania obowiązujących regulacji prawnych z zakresu prawa pracy. Zajęcia prowadzone są w formie intensywnych treningów dostosowanych do specyfiki zakładu pracy z wykorzystaniem obowiązujących dokumentów i procedur funkcjonujących w zakładzie pracy.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie prawa pracy - seminarium

Podczas seminarium zostanie omówione aktualne orzecznictwo z zakresu prawa pracy.

Stosunek pracy - seminarium

Podczas seminarium zostaną omówione aktualne regulacje ustawowe dotyczące obowiązków pracodawców i pracowników wynikających ze stosunku pracy.

Czas pracy - seminarium

Podczas seminarium zostaną omówienie aktualne regulacje ustawowe dotyczące norm i wymiaru czasu pracy oraz zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy.

Wynagrodzenie za pracę - seminarium

Podczas seminarium zostaną  przedstawione aktualne regulacje prawne dotyczące problematyki wynagrodzeń pracowniczych wynikającej ze stosunku pracy, składników wynagrodzenia, obowiązku naliczenia oraz wypłaty wynagrodzenia.

Urlopy pracownicze - semiarium

Na seminarium zostaną przedstawione aktualne regulacje prawne dotyczące wymiaru urlopu, prawa do urlopu oraz okoliczności podziału, przesuwania i przerywania urlopu.

Prawo pracy w ujęciu ogólnym

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób zajmujących się problematyką kadrową w firmie jak i zamierzającą  zajmować się ta problematyką w przyszłości. Podczas szkolenia zostaną poruszone wszystkie trudne w praktycznym zastosowaniu zawiłości prawne w zakresie prawa pracy.

Kontakt psychologiczny w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie

Seminarium przeznaczone dla pracodawców, osób zarządzających zakładem pracy, osób kierujących pracownikami, osób zajmujących się sprawami kadrowymi i pracowników.

Szkolenia z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Szkolenie jest przeznaczone dla osób kierujących pracownikami wyznaczonych przez pracodawcę do prowadzenia instruktaży na stanowiskach pracy.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób oceniających ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych , których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w procesie budowlanym

Szkolenie jest  przeznaczone jest dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami takich jak (kierownik budowy, właściciel firmy wykonawczej, majster, mistrz, brygadzista itd.).

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców oraz wszystkich innych osób kierujących pracownikami ( kierownika,  mistrza, majstra, brygadzisty itd.) .

Seminarium w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku

Szkolenie jest przeznaczone dla osób działających w zakładzie w systemie udzielania pierwszej  pomocy oraz wyznaczonych do obsługi apteczek medycznych.

Seminarium w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej oraz ewakuacji pracowników w razie pożaru

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego wykonywania zadań związanych z ochroną przeciwpożarową oraz udzielania pierwszej pomocy przed medycznej w razie wypadku.

Kursy Zawodowe

Kurs obsługi pilarek mechanicznych

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania zaświadczenia uprawniającego do obsługi pilarek mechanicznych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami w parkach, placach zieleni miejskiej, ogrodnictwie i sadownictwie (nie dotyczy prac na budowach oraz w rejonie pasów drogowych oraz w lasach państwowych)

Kurs obsługi podestów ruchomych​

Szkolenie z zakresu obsługi samojezdnych podestów ruchomych umożliwia uczestnikom kursu na teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z zasadami obsługi samojezdnych podestów ruchomych wszystkich typów. Uczestnicy kursu po zdaniu egzaminu przed komisją wyznaczona przez UDT otrzymuje uprawnienia do obsługi samojezdnych podestów ruchomych.

Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym zasilanych gazem propan-butan​

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym zasilanych gazem propan – butan.

Kurs kierowców wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym (sterowanych z poziomu roboczego)​

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej podczas eksploatacji wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym sterowanych z poziomu roboczego.

Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym​

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej podczas eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Kurs odbywa się na terenie zakładu pracy oraz na wózkach zleceniodawcy.

Dane Firmy

Centrum Doradztwa i Kształcenia ARMADA S.C.

Dane Kontaktowe

Biuro

Doradztwo

Szkolenia