Armada

Centrum Doradztwa i Kształcenia

Bezpłatne konsultacje BHP

Wychodząc naprzeciw obowiązkom Pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzebom pracowników, firma ARMADA zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

dowiedz się więcej

Ochrona przeciwpożarowa

  • Audyty w zakresie ppoż. ( wykonywanie audytów przeciwpożarowych w zakładach pracy pod katem spełnienia obowiązujących przepisów, wskazanie nieprawidłowości, zagrożeń oraz środków profilaktycznych zmierzających do ich likwidacji),

  • Ekspertyzy, audyty ppoż. (wykonywanie ocen stanu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy, ekspertyz w zakresie spełnienia obowiązujących wymogów prawnych  w zakresie zabezpieczenia obiektów pod kątem przeciwpożarowym wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych mających na celu likwidację stwierdzonych braków i zagrożeń),

  • Instrukcje i procedury ppoż. (opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów, planów ewakuacji, procedur dotyczących zabezpieczania prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, procedur postępowania w sytuacjach szczególnego zagrożenia wybuchowego lub pożarowego oraz),

  • Podręczny sprzęt ppoż. (wydanie opinii w zakresie potrzeb w podręcznym sprzęcie ppoż., w zależności od zagrożenia pożarowego obiektów i grup pożarów, określanie miejsc rozmieszczenia podręcznego sprzętu ppoż.),

  • Oznakowanie ppoż. i ewakuacyjne (wydanie opinii w zakresie potrzeb w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych, miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu, miejsc składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, wyposażanie obiektów w oznakowanie ewakuacyjne i ppoż. spełniające wymagania Polskich Norm).
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Armada S.C.