Armada

Centrum Doradztwa i Kształcenia

Bezpłatne konsultacje BHP

Wychodząc naprzeciw obowiązkom Pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzebom pracowników, firma ARMADA zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

dowiedz się więcej

Warsztaty z prawa pracy - zajęcia dedykowane

mini warsztaty prawa pracyCena kursu (w złotych): 400

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 20

Miejsce: Szczecin

Szkolenie przygotowujące pracowników działów kadr oraz kadry kierowniczą różnych szczebli zarządzania zakładu pracy do prawidłowego stosowania obowiązujących regulacji prawnych z zakresu prawa pracy. Zajęcia prowadzone są w formie intensywnych treningów dostosowanych do specyfiki zakładu pracy z wykorzystaniem obowiązujących dokumentów i procedur funkcjonujących w zakładzie pracy.

Program warsztatów:

  • Stosunek pracy (umowa o pracę, ustalanie warunków zatrudnienia, charakter umów cywilnoprawnych, zmiana treści stosunku pracy, rozwiązanie umowy o pracę, szczególna ochrona trwałości stosunku pracy)Wynagrodzenie za pracę (prawidłowe ustalanie wynagrodzenia za pracę, urlop wypoczynkowy, zwolnienia lekarskie, potrącenia z wynagrodzenia, przestoje i gotowość do pracy, dodatkowe świadczenia ze stosunku pracy),
  • Czas pracy (system i rozkład czasu pracy, harmonogramy, planowanie pracy i etatyzacja, sposób prowadzenia ewidencji, godziny nadliczbowe, dni wolne od pracy, dyżury pracowniczeUrlop wypoczynkowy (urlop pracownika niepełnoetatowego, urlop pracowników podejmujących pierwszą pracę, urlop na żądanie a interes pracodawcy),
  • Dyscyplinowanie pracowników (stosowanie kar regulaminowych, motywowanie pracowników),
  • Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników (szkoda w mieniu, odpowiedzialność pracowników),
  • Decyzje administracyjne inspektora pracy (nakaz inspektora pracy, środki odwoławcze, postępowanie przed sądem administracyjnym),
  • Inne środki prawne stosowane przez inspektora pracy,
  • Egzekucja administracyjna decyzji inspektora pracy,
  • Zatrudnianie pracowników tymczasowych (ogólne zasady zatrudniania, agencje pośrednictwa pracy, obowiązki pracodawców wynajmujących pracowników tymczasowych).

Szkolenie dla grup minimum 15 osób.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Armada S.C.