Regulamin

Regulamin

§1 Informacje Ogólne

 • 1. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną poniższy dokument zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy.
 • 2. Usługodawcą jest Centrum Doradztwa i Kształcenia „ARMADA” S.C., z siedzibą przy ul. Druckiego-Lubeckiego 1A w Szczecinie.
 • 3. Regulamin Świadczenia Usług drogą elektroniczną, opracowany został na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest dostępny na stronie www.armada-doradztwo.pl.
 • 4. Usługobiorcą (zwanym dalej również Użytkownikiem) jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 • 5. Przedmiotem regulaminu jest wysyłanie przez Usługodawcę informacji handlowej w postaci newslettera, zawierający oferty szkoleniowe i inne treści mające charakter informacji handlowej.
 • 6. Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu.
 • 7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich wprowadzenia.
 • 8. Wysłanie przez Usługobiorcę informacji zwrotnej o treści „TAK” na adres Usługodawcy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w formie i treści obowiązującej w momencie tej czynności.
 • 9. Użytkownik przed wysłaniem informacji, o której mowa w punkcie 8 powinien zapoznać się z Regulaminem.

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 • 1. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Centrum Doradztwa i Kształcenia „ARMADA” S.C. podanego przez niego konta e-mail do celów komercyjnych, w szczególności poprzez:
 • - wysyłania ofert szkoleniowych i innych treści mających charakter informacji handlowej na konto Usługobiorcy.

§ 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 • 1. Wymagania techniczne niezbędne do pełnej współpracy (korzystanie) z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • 1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do internetu oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka).
 • 2. przeglądarkę obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą,
 • 3. przeglądarkę obsługującą javascript z włączoną ich obsługą,
 • 4. posiadanie konta poczty elektronicznej e-mail.
 • 2. Wysłanie przez Usługobiorcę informacji zwrotnej o treści TAK do Usługodawcy jest jednoznaczne:
 • 1. z akceptacją Regulaminu.
 • 2. zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę.
 • 3. zgodą na otrzymywanie informacji handlowej od Usługodawcy.
 • 3. Odpowiedzialność:
 • Za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych w formularzach odpowiada osoba lub firma umieszczająca te dane.
 • Usługobiorca nie może przekazywać treści o charakterze bezprawnym.
 • 4. Poszczególne usługi świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od decyzji Usługodawcy.
 • 5. O odpłatności danej usługi, cenie i warunkach jej świadczenia usługodawca będzie informował w wysłanej informacji, na swojej stronie internetowej www.armada-doradztwo.pl oraz w siedzibie firmy na ul. Druckiego-Lubeckiego 1A, w Szczecinie.
 • 6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
 • 1. warunkiem niezbędnym do otrzymywania informacji handlowej przez Usługobiorcę jest wysłanie informacji zwrotnej o treści „TAK” na adres mailowy Usługodawcy.
 • 2. Usługobiorcy korzystający z ofert handlowych otrzymywanych od Usługodawcy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez niego swoich danych osobowych.
 • 7. Tryb postępowania reklamacyjnego:
 • 1. Usługobiorca ma prawo do reklamacji.
 • 2. reklamacji podlega przedmiot regulaminu.
 • 3. reklamację należy w formie elektronicznej przesłać na adres: armada@armada-doradztwo.pl.
 • 4. Usługodawca ma 7 dni na rozpatrzenie reklamacji.
 • 8. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 9. Warunki świadczenia informacji handlowej drogą elektroniczną:
 • 1. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

Regulamin obowiązuje od 02.01.2009r.

Dane Firmy

Centrum Doradztwa i Kształcenia ARMADA s.c.

 • ul. Druckiego-Lubeckiego 1A, 71-656 Szczecin
 • NIP 852-23-76-582

Dane Kontaktowe

Biuro

Doradztwo

Szkolenia